InterRaf/Realizacje - Urządzenia NO - Inter Raf 2020

Przejdź do treści

Menu główne:


URZĄDZENIA NALEWCZO-ODBIORCZE

Urządzenia nalewczo-odbiorcze w rozumieniu przepisów państwowych o Transportowym Dozorze Technicznym stanowią tylko niewielki fragment instalacji nalewczych lub rozładunkowych. Zwykle rozumie się przez to ramię lub wąż służący do załadunku lub rozładunku danego medium. Najczęściej jednak stanowiska rozładunkowe/załadunkowe zgrupowane są na wielostanowiskowych frontach kolejowych lub autocysternowych połączonych układem rurociągów z pompownią i parkami zbiorników. Inter-Raf posiada bogate doświadczenie w projektowaniu zarówno niewielkich stanowisk NO jak i dużych frontów nalewczych i rozładunkowych autocysternowych lub kolejowych. Każda dokumentacja urządzenia NO jest przez nas zatwierdzana w Transportowym Dozorze Technicznym. Naszym klientom możemy zaoferować bardzo szerokie spektrum usług związanych z załadunkiem lub rozładunkiem różnych substancji. W swoim portfolio posiadamy realizacje układów przeładunkowych paliw płynnych, gazów skroplonych, chemikaliów, asfaltów, materiałów sypkich.
Wykonujemy dokumentację w pełnym zakresie dotyczącym stanowiska lub frontu NO włączając w to branżę budowlano-konstrukcyjną oraz drogową lub kolejową. Oferujemy również analizy przepływyowe istniejących frontów załadunkowych lub rozładunkowych związanych z ich modernizacją lub poprawieniem parametrów funkcjonowania.
Wielostanowiskowy front rozładunku ropy naftowej.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji fronu rozładunku ropy naftowej oraz zatwierdził dokumentację w Transportowym Dozorze Technicznym. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla urządzenia NO wraz z zatwierdzeniem go w TDT.Autocysternowy front oddolnego załadunku paliw

Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji stanowiska załadunku oddolnego paliw do cystern samochodowych. Pierwotnie na stanowisku zabudowane były nalewaki odgórne. Celem projektu była zmiana sposobu nalewania na oddolny oraz możliwość nalewu do pięciu komór jednocześnie oraz odbioru oparów. W ramach modernizacji zaprojektowano również wymianę pomp załadunkowych oraz kolektorów tłocznych. Nalew do komór odbywa się z dostrzykiem dodatków do paliw bezpośrednio przed wtłoczeniem do komory autocysterny. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA oraz dokumentację dozorową dla urządzenia NO wraz z zatwierdzeniem go w TDT ,projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę.Stanowisko rozładunku kolejowego skroplonego dwutlenku siarki.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji stanowiska rozładunku skroplonego dwutlenku siarki. W ramach zadania została przebudowana bocznica kolejowa. Rozładunke odbywa się w trybie odgórnego wytłaczania dwutlenku siarki przez sprężone powietrze. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA, wodno-kanalizacyjnej, kolejowej oraz dokumentację dozorową dla rurociągów, urządzenia NO. Wykonano również projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Front kolejowy załadunku biopaliw.

W ramach tego zadania Inter-Raf wykonał dokumentację modernizacji kolejowego frontu załadunku biopaliwa. W ramach prac projektowych biuro Inter-Raf wykonało dokumentację w branżach: technologicznej, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, elektrycznej, AKPiA, wodno-kanalizacyjnej oraz dokumentację dozorową dla rurociągów, urządzenia NO. Wykonano również projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego